Το πρόγραμμα
Πιλοτικές Περιοχές
Δράσεις
Εταίροι
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
 
Δράσεις του προγράμματος
 
Το πρόγραμμα υλοποιεί μία σειρά από δράσεις στις επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές και γενικότερα σε διακρατικό επίπεδο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Επισκόπηση των υπηρεσιών οικοτουρισμού και των συστημάτων πιστοποίησης σε κάθε πιλοτική περιοχή και στην Ευρώπη γενικότερα, και δημιουργία ενός καταλόγου με κριτήρια που εφαρμόζονται ανά χώρα.
Διερεύνηση και προθέσεις των επιχειρηματιών που προσφέρουν υπηρεσίες οικοτουρισμού στις πιλοτικές περιοχές σχετικά με την εφαρμογή του σήματος ποιότητας οικοτουρισμού.
Δημιουργία ενός "εκπαιδευτικού πακέτου" άτυπης κατάρτισης που απευθύνεται σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στον οικοτουρισμό, για να τους βοηθήσει αφενός να αντιληφθούν τα οφέλη του συστήματος πιστοποίησης και αφετέρου να αποκτήσουν το σήμα ποιότητας οικοτουρισμού.
Σύσταση μίας "ομάδας δράσης" σε κάθε πιλοτική περιοχή για να κινητοποιήσει και να στηρίξει τους τοπικούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες και τις αρμόδιες Αρχές που επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή του σήματος ποιότητας.
Διαμόρφωση πρότασης για ένα διακρατικό σύστημα πιστοποίησης υπηρεσιών οικοτουρισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ευρεία ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τα αποτελέσματα του προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας www.ecoroute.org, τοπικών ημερίδων στις πιλοτικές περιοχές, ενός διεθνούς συνεδρίου στη Σουηδία και δικτύωση ενδιαφερόμενων οργανισμών και δικτύων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκδοση ενός Οδηγού Καλής Πρακτικής ο οποίος θα παρουσιάζει την εφαρμογή του σήματος ποιότητας σε διαφορετικές περιοχές και συνθήκες.